ČAKRY ÚPLNĚ JINAK

Vážení přátelé, následující texty jsme psali v Roce 2010 a dříve. Za tu dobu jsme objevili velmi mnoho nového a pomalu se chystáme tyto texty kompletně přepsat. Nicméně, dokud tak neučiníme, za těmito texty si stále stojíme a stále stojí je za to číst. Jsou to texty, ve kterých je vyjádřen určitý, velmi zajímavý a objevný přístup a postoj k životu.

Pavel Polok 18. 4. 2016

MOTTO

I zde nacházíte motto. Přemýšlejte nad ním, odpovědi na jeho otázky najdete v této kapitole.

Život nás neustále staví do situací, ve kterých se můžeme svobodně rozhodnout, ve kterých svobodně můžeme říct ano i říct ne. Proč se tak často rozhodujeme ve svůj neprospěch? Proč se na své cestě za štěstím tak snadno dostáváme do slepých uliček svých životů nebo do uliček, v nichž není ani radost a ani krása? Vždyť jsme to my, kdo si svobodně volí.

Nebo jinak, vždy si můžeme vybrat; buďto se cítit jako oběť osudu a nebo jako člověk, který hledá poklad. Záleží jen na tom, jaký postoj k životu si sami zvolíme. I toto jsou naše svobodné volby.

ČAKRY

Na těchto stránkách jsou uvedeny texty o čakrách. Texty jsou určeny pro práci v kurzech. Protože pracujeme s vědomím, považujeme v těchto textech za nejdůležitější položky:

DUCHOVNÍ ASPEKT – nebo-li myšlenkové a postojové obsahy jednotlivých čaker

PRINCIP – informace o způsobu interakce a interpretace vědomých obsahů

ZÁKLADNÍ POTŘEBA – jakou činností se zabýváme v jednotlivých čakrách

ŽLÁZY A ORGÁNY – těmto položkám je potřeba porozumět, chce-li člověk pochopit vazby vědomí na konkrétní děje v lidském těle. Chce-li pochopit, jak vlastně vědomím ovlivňujeme zdraví a nebo nemoc jednotlivých oblastí a nebo orgánů v těle.

Upozorňujeme, že texty jsou pouze informativní. Bez komentáře učitele není možné jejich správné a plné pochopení a porozumění. Jenom studium těchto textů nemůže pomoci řešit vaše konkrétní problémy. Rozumové pochopení nemůže vést k vašemu duchovnímu růstu. Uvědomění je klíčové slovo pro poznání, které na kurzech můžete získat. Rozumové pochopení přečtenému textu pro vás většinou neznamená nic. Protože rozumové pochopení neznamená, že jste schopni žít, to co jste pochopili a mnoho z vás s tímto faktem má už své zkušenosti. Kolik jste už přečetli knížek a váš život se ne a ne změnit. Až když uvědomíte, uvědomíte pocitem, pak se něco ve vás změní. Pak se uvědoměné ve vás začne žít samo, bez toho, aby jste o to nějak usilovali a váš život se najednou sám změní. A kritériem úspěšné práce jsou jedině konkrétní trvalé změny ve vašem životě.

V naprosté většině si duchovním životem, nebo nějakou duchovní praxí máme snahu život zlepšit a nebo tímto způsobem hledáme řešení problematických oblastí našeho života, které se nám nedaří žít podle našich představ. Nedokážeme v nich z nějakého důvodu najít radost a uspokojení tak, jak bychom si představovali a tak intuitivně hledáme, jak věci změnit.

Jeden klient mi při terapii řekl. Moje minulost je jako železná koule, kterou mají připevněnou na řetězu vězni na své noze. A ta koule mi brání žít můj život tak, abych se z něj mohl radovat. V té době ani nevěděl, jak hlubokou pravdu řekl. Je to tak. Naše minulost je to slovo, je to co tvoří a z čeho vyrůstá naše přítomnost. Pokud chceme změnit svoji přítomnost, svůj život, pak nám nezbývá, než udělat změny v minulosti. Události, které jsme prožili samozřejmě nezměníme. Ty ale pro nás také nejsou až tak důležité. Mnohem důležitější jsou naše postoje, které jsme k těm událostem v konkrétních situacích byli schopni zaujmout. Tam můžeme dělat změny, tam můžeme měnit svůj stávající život. Proto je práce s osobní minulostí, jednou z důležitých částí práce na kurzu.

Při práci s čakrami je nutné pracovat s konkrétními obsahy dané čakry, daného tématu, dané oblasti každého konkrétního člověka samostatně. Na kurzech se lidé učí tyto obsahy vidět, porozumět jim a měnit je vědomě, přímo ve svém těle. K rozpoznání je nutná obvykle pomoc druhého člověka, protože zde platí pravidlo.

„břevno ve svém oku nevidíš, ale třísku v oku bližního ano“

Není to nic pejorativního, není to odsudek, je to konstatování, jak funguje lidské vědomí. My sami známe část svých problematických charakterových vlastností, známe špičku ledovce. Ten zbytek, o něm nemáme ani ponětí, ani o tom, jak v našem životě funguje a jakou úlohu v něm má. Proto můžeme mít rozsáhlé oblasti svého života, které se nám nelíbí, které nám z našeho pohledu nefungují a vůbec netušíme proč, jak si to vlastně děláme. Nevíme nic o ledovci pod hladinou. A tak jej ani nemáme pod kontrolou.

Na kurzech se lidé učí vidět konkrétní vlastní obsahy a stavy vlastních čaker, učí se porozumět jim a pracovat s nimi ve svůj prospěch. Učí se jak lze prací s čakrami libovolně ovlivňovat své charakterové vlastnosti, jak je utvářet. Každý pracuje sám na sobě a zároveň pomáhá ostatním a tím se zase učí lépe porozumět sobě a svému životu.

Kursisté se učí dávat do kontextu konkrétní události a prožitky ve svém životě s tím, co rozpoznají ve svém vědomí. Své vědomí pak vědomě ovlivňují a utváří tak, aby se zlepšili v jednání, cítění a chování v oblastech života, ve kterých až dosud měli problémy nebo které se jim až dosud nedařilo pro ně uspokojivě žít a řešit. Utváří a zlepšují si svůj život, jeho prožívání. Zároveň si sami léčí a uzdravují nemoci své, případně svých dětí, nebo rodičů či partnerů.

Měsíční interval mezi jednotlivými lekcemi kurzů je nutný z toho důvodu, aby kursisté mohli v sobě rozvinout to, co na kurzu rozpoznali, aby to vše v sobě mohli dle svých potřeb měnit a aby si mohli ověřit, jaký dopad to má na jejich život. Aby si byli schopni nashromáždit poznatky, prožitky a zkušenosti o svém životě do další lekce kurzu.

Pro texty o čakrách jsme použili některé faktografické informace z knížky Léčivá síla čaker v praxi od Dr. Christiane R. Page.

Obsah jednotlivých lekcí:

  • 1. čakra – vědomí si své vlastní síly, útok, útěk, nadřazenost, podřízenost. Mám právo na to žít si svůj vlastní život podle svých vlastních představ a nikdo nemá právo ho kritizovat. Zároveň já nemám právo kritizovat životy ostatních.
  • 2. čakra – sebeúcta, zákon zrcadlení – mé charakterové vlastnosti se zrcadlí v charakterových vlastnostech mých blízkých, partnera, dětí a rodičů, oblast tvoření ve vztazích.
  • 3. čakra – sebeocenění, vědomí si své vlastní hodnoty, zákon přitažlivosti – přitahujeme co myslíme a cítíme. Oblast tvoření našeho vlastního života.
  • 4. čakra – láska k sobě, mám rád sám sebe bez výhrad – zákon sebehodnocení – jen tak, jak umím mít rád sám sebe, jak umím sám sebe přijmout bez výhrad, jen tak umím mít rád ostatní a jen tak mě ostatní mohou mít rádi.
  • 5. čakra – sebevyjádření, sebeobhájení – mám právo jen na to, co jsem schopen si obhájit. Na nic jiného právo nemám. Tato čakra je propojena se všemi nižšími čakrami, nejvýrazněji čakrou druhou.
  • 6. čakra – zodpovědnost za sebe sama
  • 7. čakra – vědomí sama sebe

Na první pohled se může zdát, že prohlášení v jednotlivých čakrách nemohou vést k životu bez konfliktů. Zde je potřeba si uvědomit, že čakry fungují ve vzájemné spolupráci. A správně jako celek mohou fungovat, jen jsou-li v harmonii. Nefunguje-li jedna z čaker, pak to má dopad na funkci všech ostatních. Nefunguje-li první čakra, nemáme-li správné sebevědomí, pak nemůže fungovat správně žádná z vyšších čaker, protože všechny ostatní čakry funkce první čakry využívají.